Pamětní grant Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Grant se uděluje na jeden kalendářní rok ve výši 150.000 korun. Je určen primárně pro doktorandky a doktorandy a také pro postdoktorandky a postdoktorandy na prahu vědecké kariéry a v tíživé životní situaci, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Finanční prostředky jsou určeny pro hrazení služeb péče o dítě, tak aby držitelé grantu mohli zdárně pokračovat či se vrátit ke svému studiu či výzkumné práci. Peníze je možné použít např. na úhradu předškolního vzdělávání v soukromém zařízení, pobyty v dětském koutku, soukromé hlídání dítěte apod. v situaci, kdy nelze využít služeb státních zařízení, či např. na cestování s dítětem na zahraniční konferenci či stáž.

O grant mohou žádat studentky a studenti doktorského studia a postdoktorandky a postdoktorandi na začátku kariéry, kteří jsou primárním poskytovatelem péče o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

O grant mohou žádat pouze jednotlivci, nikoli celé partnerské či manželské páry.

Nezapomeňte si přečíst FAQs.

Žádosti o grant na rok 2025 je možné podávat do 20. září 2024 (SELČ) na adrese info@nf-iocbtech.cz.

Žádost se podává v angličtině a musí obsahovat:

 1. popis rodinné situace a předpokládaný způsob využití příspěvku (max 500 slov)
 2. plán odborných aktivit na daný rok (max 500 slov)
 3. životopis žadatelky/žadatele s přehledem vybraných publikací a konferenčních prezentací (cca 2 strany)
 4. doporučující dopis školitele či přímého nadřízeného

Žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové vyhodnocuje odborná komise, která přihlíží ke kvalitě vědeckého projektu a odbornému CV uchazečů, k rodinné situaci uchazečů a k tomu, jak efektivně by mohly poskytnuté prostředky pomoci skloubit vědeckou práci s péči o předškolní dítě či děti.

O udělení grantů následně rozhoduje správní rada fondu poté, co se seznámila s výsledky hodnocení. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Jakmile správní rada rozhodne, neprodleně informujeme úspěšné i neúspěšné žadatele o výsledku žádosti.

 • Prof. Barbara Finlayson-Pitts (University of California, Irvine, USA)
 • Dr. Barak Hirshberg (Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University, Israel)
 • prof. Pavel Jungwirth (ÚOCHB AV ČR)
 • Dr. David Roesel (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
 • doc. Pavlína Řezáčová (ÚOCHB AV ČR)
 • prof. Jitka Ulrichová (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • prof. Radek Cibulka (VŠCHT Praha, Nadační fond IOCB Tech)
 • Dr. Zuzana Kečkéšová (ÚOCHB AV ČR, Nadační fond IOCB Tech)

Grant ve výši 150.000 Kč se poskytuje ve dvou splátkách. První splátka ve výši padesáti procent se vyplácí v lednu, druhá splátka v červenci po předložení průběžné zprávy o využití nadačního příspěvku. Po konci roku předkládají držitelé grantu závěrečnou zprávu o využití grantu a dosažených výsledcích.

2024

 • Eva Bártová (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
 • Michaela Capandová (Lékařská fakulta & Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita)
 • Suada Djukaj (Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT)
 • Martina Greplová Žáková, Ph.D. (ELI Beamlines)
 • Jana Junová (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)
 • Mykhailo Khytko (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova / Fyzikální ústav AV ČR)
 • Ali Masihi (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
 • Tereza Novotná Jaroměřská (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
 • Veronika Prozorova (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT)
 • Waheed Ur Rahman, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)

Více o příjemcích grantu za rok 2024 se dozvíte zde.
 

2023

 • Dora Čertnerová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
 • Vojtěch Hamala (Ústav chemických procesů AV ČR)
 • Kateřina Hromasová (České vysoké učení technické v Praze / Ústav fyziky plazmatu AV ČR)
 • Barbora Chattová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
 • Karolína Lavičková (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze)
 • Helena Peschelová (CEITEC / Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
 • Kateryna Semenovykh (Fyziologický ústav AV ČR)
 • Ondřej Sotolář (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita)
 • Alžbeta Štefela, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
 • Niluka Wickramasinghe (Česká zemědělská univerzita v Praze)

2022 (NFMR)

 • Monika Fňašková (CEITEC, Brno)
 • Lenka Gahurová, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
 • Johana Muchová (CEITEC, Brno)
 • Ondřej Schindler (Masarykova univerzita, Brno)

2021 (NFMR)

 • Rasha Abdelrahman (CEITEC VUT, Brno)
 • Monika Čechová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov)
 • Anna Mrázová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 • Markéta Tesařová (CEITEC, Brno)
 • Anna Týčová, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR, Brno)

2020 (NFMR)

 • RNDr. Miroslav Dvorský, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, Třeboň)
 • Aneta Ledererová (Masarykova univerzita, CEITEC, Brno)
 • Jaroslava Nováková, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
 • Lenka Ťupová (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)

2019 (NFMR)

 • RNDr. Klára Frydrýšková (Univerzita Karlova, Praha)
 • Barbora Melkes (Univerzita Karlova, Praha)
 • Silvie Rimpelová, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)

2018 (NFMR)

 • Adéla Melcrová (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha)
 • Barbora Planková, Ph.D. (Ústav chemických procesů AV ČR, Praha)
 • Lucie Pokorná, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Kateřina Sam, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)

2017 (NFMR)

 • Hana Elicharová (Fyziologický ústav AV ČR, Praha)
 • Hana Šigutová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
 • Michaela Tučková (Univerzita Palackého v Olomouci)

2016 (ÚOCHB)

 • Lucie Jašíková (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Martina Roeselová (1965–2015) byla mezinárodně uznávaná vědkyně působící v oboru fyzikální chemie. Vystudovala biofyziku a chemickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Doktorské studium v oboru biofyzikální chemie, chemické a makromolekulární fyziky absolvovala v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a na MFF UK pod vedením prof. Pavla Jungwirtha. Dizertační práci obhájila v roce 2003.

Poté Martina absolvovala postdoktorální pobyt na University of California Irvine. O rok později nastoupila jako vědecká pracovnice do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde působila až do své smrti.

Během své plodné vědecké kariéry vychovala s podporou svého muže Marka tři děti. Přitom podporovala také začínající vědkyně a vědce a snažila se v akademickém prostředí vytvářet podmínky k tomu, aby bylo možné úspěšně kombinovat rodinný život a vědeckou práci. Pro to vše byla Martina oblíbenou přednášející, školitelkou a kolegyní.

V únoru 2015 zemřela na rakovinu ve věku nedožitých 50 let.

Když Martina zemřela, rozhodli se její kolegové založit při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR na její počest vědecké stipendium určené pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandy a postdoktorandky, kteří se snaží kombinovat náročnou vědeckou práci s co nejlepší péčí o předškolní dítě, a nazvali je Pamětním grantem Martiny Roeselové. Jeho cílem bylo poskytnout finanční podporu studujícím či začínajícím vědcům a vědkyním-rodičům, která by pokryla potřebné služby péče o děti. První grant byl udělen pro rok 2016 a finančně jej podpořila rodina Martiny Roeselové a řada další soukromých dárců.

V únoru 2017 byl z iniciativy manžela Martiny Marka Roesela a tehdejšího ředitele ÚOCHB Zdeňka Hostomského založen Nadační fond Martiny Roeselové, který grant nadále uděloval.

V roce 2022 převzal péči o grant a jeho další rozvoj Nadační fond IOCB Tech.